Všeobecné obchodní podmínky

EKOLAS, spol. s r.o.
Generála Svobody 601
793 05 Moravský Beroun
Česká republika
IČO: 46577831 DIČ: CZ46577831

e-mail: prodej@ekolas.cz
telefon: 554733080
mobil: 46577831
dále jen „prodejce“.

Všeobecné podmínky

Práva a povinnosti zakotvené v těchto Všeobecných obchodních podmínkách (dále jen VOP) jsou nedílnou součástí smlouvy mezi prodejcem a zákazníkem. Obsah smlouvy tedy tvoří tyto VOP, platné ceníky, tabulka tarifů dopravy a další dokumenty, na které tyto VOP nebo smlouva odkazují nebo budou zákazníkovi předloženy.
Prodejce si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění zákazníků s tím, že aktuální znění bude vždy k dispozici na stránkách prodejce a k nahlížení na provozovně prodejce.

I. Objednání zboží.

1. Na základě zaslané poptávky prostřednictvím www stránek prodejce bude zákazník do 24 hodin informován o jejím přijetí. Zároveň budou zákazníkovi zaslány požadované informace tj. cenová nabídka na poptávané zboží či jiné doplňující údaje.
V případě zaslání objednávky bude ve shodném termínu zákazník informován potvrzovacím e‑mailem o přijetí objednávky včetně potvrzení termínu expedice.
Pokud nebude možné dodržet uvedený dodací termín, je prodejce povinen o této skutečnosti informovat zákazníka prostřednictvím elektronické pošty na e-mail uvedený v objednávce nebo telefonicky.

2. Před odesláním objednávky, prostřednictvím www stránek prodejce, zákazník potvrzuje seznámení se s těmito VOP, svůj souhlas s nimi a dále závaznost objednávky. Veškeré objednávky podané prostřednictvím www stránek prodejce jsou závazné. Odesláním elektronické objednávky zákazník souhlasí s předloženou cenou objednaného zboží včetně dopravného. Zákazník se dále zavazuje převzít objednané zboží a zaplatit stanovenou kupní cenu.

3. Tyto VOP nabývají platnosti okamžikem, kdy prodejce oznámí zákazníkovi akceptaci objednávky nebo její části.
Potvrzení objednávky se může vztahovat pouze na část objednaného zboží, nebo může obsahovat změny v objednávce, které vyplynuly z dodatečných požadavků zákazníka.

4. Prodejce je oprávněn objednávku zrušit v níže uvedených případech. O zrušení objednávky (nebo její části) bude prodejce zákazníka informovat e-mailem. V případě úhrady zboží předem, bude celková zaplacená částka vrácena zákazníkovi do 5 pracovních dnů od zrušení objednávky.

▪ objednávku se nepodařilo v případě nejasností telefonicky nebo e-mailem ověřit do 3 dnů od jejího vložení
▪ zásadně se změnila cena zboží v objednávce
▪ zákazník neuhradil své závazky z předešlých dodávek po lhůtě splatnosti

5. Zákazník může objednávku zrušit ještě před její expedicí, a to buď e-mailem anebo telefonicky. Toto ustanovení neplatí v případě výroby atypického výrobku dle požadavku konkrétního zákazníka.

6. Vlastnické právo k předmětu koupě přechází na zákazníka jeho převzetím a úplnou úhradou kupní ceny.

7. Platební a dodací podmínky:

▪ platba na zálohovou fakturu
▪ na fakturu - převodním příkazem
▪ platba na dobírku při dodání
▪ hotovost na pokladně v provozovně

Zboží je zasíláno prostřednictvím přepravní služby PPL/DHL nebo je možno si jej vyzvednout osobně v provozovně prodejce.
K částce za objednané zboží bude účtováno přepravné dle platných tarifů přepravních společností, neúčtujeme balné ani další manipulační poplatky.

▪ objednané zboží aktuálně skladem bude dle zvoleného způsobu úhrady - platba na dobírku nebo na fakturu, zasláno do 2 pracovních dnů
▪ atypické výrobky dle požadavku zákazníka budou připraveny k expedici v dohodnutém termínu
▪ okamžitý odběr zákazníkem v provozovně firmy – platba v hotovosti, provozní doba Po‑Pá 6 až 14 hodin

Termín expedice objednaného zboží je zákazníkovi sdělen potvrzujícím e-mailem. O případné delší expediční lhůtě bude zákazník neprodleně vyrozuměn e-mailem či telefonicky.

Ke každé zásilce je přiložen dodací list. Daňový doklad – fakturu zasíláme poštou, případně při platbě v hotovosti a na vyžádání daňový doklad přiložíme k zásilce.
Minimální množství odběru jednoho druhu výrobku je nejmenší obalová jednotka, tj. např. obsah lepenkové krabice, role, apod.
Při převzetí zboží od přepravní služby je zákazník povinen zkontrolovat neporušenost přepravního obalu. V případě, že je obal poškozen, musí zákazník tuto informaci zaznamenat do předávacího protokolu přepravní služby. Podepsáním přepravního listu (nebo jiného obdobného dokladu) přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zboží bylo neporušeno a řádně dodáno.

II. Reklamace.

Reklamaci uplatňuje kupující písemně s návrhem na její vyřízení. Reklamované zboží bude prodejci vráceno (pokud nebude dohodnuto jinak) a musí být zabaleno tak, aby bylo uchráněno před znečištěním a dalším poškozením a označeno tak, aby byla jednoznačně prokázána jeho identifikace (to je výrobním štítkem, nálepkou, etiketou). V případě oprávněné reklamace zajistí prodejce okamžitou výměnu zboží. Záruka se nevztahuje na škody vzniklé nevhodným zacházením. Za škody vzniklé při přepravě odpovídá přepravce.

III. Ochrana osobních údajů.

Prodejce, jako správce osobních údajů, splňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů („GDPR“).
Osobní údaje jsou zpracovány pouze v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil z veřejně přístupných zdrojů.
Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy nebo k zajištění doručení zboží a platebnímu styku se zákazníkem.
Prodejce neposkytuje osobní údaje žádným jiným subjektům než zde uvedeným a nepoužívá osobní údaje k marketingovým účelům.

IV. Smluvní vztahy.

1. Obchodně právní vztahy vyplývající z těchto VOP se řídí právním řádem České republiky.
2. Je-li kupujícím spotřebitel dle § 419 zák. 89/2012 Sb. řídí se vztahy neupravené těmito smluvními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb. Jedná-li kupující při objednávání nebo nákupu zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, řídí se vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené zákonem č. 89/2012 Sb. přičemž se neužijí ustanovení § 2158 - § 2174.
3. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb. v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb., v platném znění). Je-li smluvní stranou (kupujícím) podnikatel, tj. osoba, která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami, řídí se obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., v platném znění.

V. Závěrečná ustanovení.

1. Tyto VOP platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodejce, v den odeslání elektronické objednávky zákazníkem.
2. Do platných VOP lze nahlížet v provozovně prodejce. Platné VOP jsou dále zveřejněny na internetových stránkách http://www.ekolas.cz/
3. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 11. 2017

 

V Moravském Berouně, dne 1. 11. 2017

 
 

Jan Ogurčák
jednatel společnosti


Obalový materiál
Mikroten (HDPE)
Polyetylen (LDPE)
Celofán
AL folie
Čištění granulátu
Kontakt
EKOLAS spol. s r.o.
Moravský Beroun
provoz Ondrášov 43
+420 554 733 080
Mobil +420 604 705 375